Hund och astma

Tidigare forskning har visat att barn som bor med hund under sitt första levnadsår har 13% mindre risk att senare utveckla astma. En förklaring är att hundens mikroflora kan påverka barnets immunsystem gynnsamt, men det kan också bero på att hundfamiljer har en mer hälsosam livsstil med till exempel mer utomhusvistelse. För barn som redan har utvecklat astma eller allergi riskerar dock symtomen att förvärras om de umgås med hundar.

Barn med två eller fler hundar hade 21% lägre risk för astma än de som endast hade en hund. Förklaringen kan vara att två hundar ger ökad exponering för bakterier som kan leda till ett skydd mot astma, men skillnader i livsstil kan också påverka.

Barn med enbart tikar i hemmet hade 16% lägre risk för astma jämfört med barn som vuxit upp med hanhundar. En möjlig förklaring är att prostatan hos hanhundar är källa till allergiframkallande ämnen.


Ovanliga fästingar funna i Sverige

I sommar har tre fästingar av arten Hyalomma för första gången påträffats i utvecklat, vuxet stadium i Sverige – utan att värddjuret haft utlandskontakt. Fyndplatserna är spridda: Nyköping i Södermanland, Koppom i Värmland och Landskrona i Skåne. Ett av fynden har konstaterats vara en underart kallad Hyalomma marginatum, flyttfågelsfästing. Den är känd från andra länder för att kunna bära på skadliga smittämnen.

SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt, har under sommaren bett allmänheten om hjälp med att få fästingar inskickade från norr om Dalälven. Projektet har lett till att SVA fått in intressanta fynd även från andra orter. En hästägare i Nyköping upptäckte en annorlunda fästing vid svansroten på sin tvååriga islandshäst. Hästen hade inte rest, utan måste ha träffat på fästingen i Sverige. Efter kontroll på SVA visade det sig vara den stora, aggressiva och snabba flyttfågelsfästingen, Hyalomma marginatum.

Från andra länder är det känt att smittor som Krim-Kongo blödarfeber, rickettsios och piroplasmos kan överföras av flyttfågelsfästing. De två förstnämnda ger allvarlig sjukdom hos människor. De har inte påvisats i Sverige.

Flyttfågelfästingen kan bli 2-3 cm stor när den sugit blod och den söker aktivt upp sin värd. De är mycket snabba, de är jägare som inte väntar på sin värd utan aktivt letar efter en värd att attackera.

De tre fynden av vuxna Hyalomma-fästingar är unika i Sverige. En förklaring kan vara att sommaren har varit lång, varm och torr vilket kan ha möjliggjort för dessa fästingar att utvecklas från nymf till vuxna, vilket normalt inte sker norr om Alperna.

Insamlingen av fästingar norr om Dalälven pågår till 31 oktober. SVA vill också få kontakt med djurägare i hela landet som hittar en ovanlig fästing på sina hundar, hästar och lantbruksdjur. Även ovanliga fästingar som jägare träffar på hos vilda djur är av intresse för vår insamling.

Källa: Veterinär Magazinet


Förläng livet för din hund

I en ny internationell studie som publicerats i den veterinärmedicinska tidskriften Veterinary Record visade det sig att genom matrestriktioner kan labradorer leva betydligt längre liv än hundar av den rasen brukar göra. Det är en gemensam studie utförd av forskare från Storbritannien, Schweiz och Sverige.

Nyckeln till ett långt och friskt labradorliv verkar vara en balanserad mathållning i kombination med lämplig skötsel och hälsovård som gör att hundarna bibehåller ett starkt skelett och muskulatur, men utan att bli feta, enligt forskaren och veterinären Johanna Penell. Trots att labradorer av genetiska skäl ofta är glupskare och sämre på att kontrollera sitt matintag jämfört med andra raser, uppges de inte ha lidit det minsta av dessa matrestriktioner. Hundarna levde i ett kollektivboende där de hade en hel del socialt umgänge med varandra och sina skötare, goda möjligheter till lek och motion, regelbundna hälsokontroller och bara två dagliga måltider med begränsad mattillgång. Fler än var fjärde hund (28%) blev äldre än 15,6 år, vilket kan jämföras med labradorers genomsnittliga livslängd på 12 år.


Juvertumörer

I en nypublicerad studie har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Brasilien, USA och Canada tillsammans undersökt effekten av hormonet melatonin och cytokinet IL-25 på juvertumörceller från tikar. Cytokiner är proteiner som cellerna använder för kommunikation. Studien visade att behandling med melatonin och IL-25 gav ökad celldöd och minskad nybildning av blodkärl runt tumörcellerna. Resultaten är lovande för fortsatta studier med syftet att kliniskt behandla hundar med juvertumörer. Juvertumörer har många likheter med bröstcancer hos kvinnor, så denna forskning gagnar hälsan hos både människor och hundar.


Bravecto och biverkningar – myter och fakta

Alla läkemedel kan ge biverkningar, allt från lindriga symtom till livshotande tillstånd. Innan ett läkemedel godkänns genomförs grundliga studier för att fastställa effekt och säkerhet. Sällsynta biverkningar upptäcks ibland först efter det att läkemedlet har använts av ett stort antal patienter och därför fortsätter säkerhetsövervakningen även efter godkännandet. Alla biverkningsrapporter skickas till myndigheterna.

Kortvariga magtarm-besvär i anslutning till Bravecto-givan är den absolut vanligast beskrivna biverkningen. Den totala biverkningsfrekvensen på Bravecto är 1-10 biverkningsrapporter på 10.000 behandlade djur, det vill säga biverkningsfrekvensen klassas som sällsynt.
Det som skapat oro på sociala medier är diskussioner kring om Bravecto orsakat dödsfall hos hundar. Endast i två fall kan det vid obduktion inte uteslutas att det kan ha skett en medicinpåverkan, men de förändringar som noterats vid obduktionerna gör att det är mycket osannolikt att dödsfallen hade med Bravecto att göra. Det har även funnits diskussioner angående säkerhet vid medicinering av dräktiga tikar, men inte heller i det fallet finns rapporterade fall där det gick att bevisa att Bravecto låg bakom några biverkningar.
All missledande information som sprids på sociala medier är en ny och oförutsägbar utmaning som kan leda till att felaktig information sprids mellan djurägare. Det är viktigt att ta reda på om informationen är vetenskaplig och faktabaserad eller om det bara är ovetenskapliga antaganden grundade på rykten. Du som djurägare måste lita på fakta och ha förtroende för myndigheternas beslut om godkännande och uppföljande genomgångar.

Allergischampot Allergenius

Många vill ha djur men kan inte på grund av pälsallergi. Andra har husdjur, men kan bli tvungna att göra sig av med dem på grund av att någon i familjen utvecklar allergi. Nu finns det hopp för dem som vill ha djur men som är allergiska!

Hans Grönlund, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap och Kerstin Bergvall, som är dermatolog med den extra titeln Dipl ECVD har gemensamt tagit fram schampot Allergenius.

Schampot tar bort och kapslar in allergenet, så att det kan sköljas bort. Djuren tar ingen skada av schamponeringen, det är ett milt medel som ska stärka hudbarriären. Nu pågår en kontrollerad studie i sjukhusmiljö. Resultatet kan komma att öppna exempelvis för terapi- och servicehundar på sjukhus.

Hur länge en tvätt räcker beror på djuret och på hur allergisk människan är, men en tvätt varje eller varannan vecka har gett bra resultat. Vårdhundar bör tvättas med specialschampot inför sjukhusbesök, alltså flera gånger i veckan. Allergenerna sitter i huden, saliven och urinen. Katter har stora mängder av sitt huvudallergen i saliven och då beror schamponeringsfrekvensen på hur mycket de slickar sig. Ju renligare katt, desto värre för allergikern. Okastrerade hanhundar har stora mängder av ett hanhundsspecifikt allergen i urinen. När de kissar skvätter urinen på pälsen, torkar och blir luftburen. Allergiker som vill göra ett försök med sin första hund kan välja en tik eller låta kastrera hanhunden.


Blodprov vid prostataförstoring

Godartad prostataförstoring är vanligt hos äldre hanhundar. Många hundar har en förstorad prostata utan problem, medan andra kan få till exempel urineringsproblem, platt avföring eller blod i urinen. Problemen kommer ofta smygande och är vanligen kopplade till en kraftig prostataförstoring. Prostatas storlek har kunnat bestämmas med hjälp av ultraljud. Nu kan veterinären med ett enkelt blodprov göra en ungefärlig bedömning hur förstorad prostatan är. Detta gör undersökning av prostatan hos äldre hanhundar både billigare och enklare.

 


Hög tid för fästingmedel

Fästingarna är tillbaka för säsongen och det är dags att du skyddar din bästa vän. Vi på Canis Academy hjälper er med recept på fästingmedel och svarar på eventuella frågor. Vi kan ordna både e-recept och hemleverans. Kontakta oss på info@canisacademy.se.loopiadns.com


Ett längre och friskare liv

Det är vanligt att medelålders till äldre hundar får förslitningsskador på hjärtklaffarna. Det leder med tiden till hjärtförstoring och till sist hjärtsvikt när vätska ansamlas i lungorna. Veterinär Jens Häggström har efter många års forskning kunnat påvisa att det finns läkemedel som kan påverka sjukdomsförloppet och fördröja eller förhindra uppkomsten av hjärtsvikten.

Till skillnad från andra läkemedel som används mot hjärtsvikt verkar pimobendan både genom att vidga blodkärlen och förbättra blodflödet i hjärtmuskeln och stimulera hjärtmuskelns aktivitet. Pimbobendan gör att hundar med klaffel och hjärtförstoring under lång tid kan fortsätta att må bra och leva normala liv utan några symtom på hjärtsvikt.

Det behövs inga avancerade undersökningar för att upptäcka problemet. Klaffar som inte sluter tätt ger upphov till ett typiskt blåsljud och det räcker med en enkel undersökning med stetoskop för att konstatera problemet. Med hjälp av ultraljud kan diagnosen sedan bekräftas. Genom att årligen låta veterinären lyssna på hjärtat och vid behov sätta in behandling med det nya läkemedlet finns goda chanser att ge hunden ett längre och friskare liv .


Köp ALDRIG mediciner på nätet

Enligt Världshälsoorganisationen är en tiondel av alla läkemedel i världen förfalskade. Förfalskningarna finns på en global marknad och förekommer även i Sverige.  De falska medicinerna har hittats på sjukhus, vårdhem och apotek i bland annat England och Rumänien, men ännu har Sverige inga fall av falska läkemedel inom hälso- och sjukvården uppdagats. Det finns en stor mängd internetapotek, men alla är långt ifrån lagliga. Ett lagligt apotek har en EU-gemensam säkerhetssymbol, men symbolen är inte någon garanti eftersom även symbolen kan vara förfalskad.

Handeln med förfalskade läkemedel ger större vinster än hela den internationella drogbrottsligheten. På en enda vecka i år beslagtogs olagliga mediciner till ett värde av över 400 miljoner kronor. Samtliga var förpackade och etiketterade på ett till synes korrekt sätt, men kunde innehålla giftiga substanser. Falska medicinska produkter kan innehålla bara en bråkdel, eller inget alls, av den aktiva substans som etiketten anger. De kan innehålla majsstärkelse, tungmetaller, tegelstenspulver, amfetamin, bläck, väggfärg eller möbelpolish…

Ett gott råd: köp INGA mediciner på nätet, vare sig till dig eller ditt djur!