Välkommen till Canis Academy och veterinär Ylva Tryggers hemsida.

Här kan du boka konsultation, beställa böcker, läsa om och boka föreläsning.

Bravecto och biverkningar – myter och fakta

Alla läkemedel kan ge biverkningar, allt från lindriga symtom till livshotande tillstånd. Innan ett läkemedel godkänns genomförs grundliga studier för att fastställa effekt och säkerhet. Sällsynta biverkningar upptäcks ibland först efter det att läkemedlet har använts av ett stort antal patienter och därför fortsätter säkerhetsövervakningen även efter godkännandet. Alla biverkningsrapporter skickas till myndigheterna.

Kortvariga magtarm-besvär i anslutning till Bravecto-givan är den absolut vanligast beskrivna biverkningen. Den totala biverkningsfrekvensen på Bravecto är 1-10 biverkningsrapporter på 10.000 behandlade djur, det vill säga biverkningsfrekvensen klassas som sällsynt.
Det som skapat oro på sociala medier är diskussioner kring om Bravecto orsakat dödsfall hos hundar. Endast i två fall kan det vid obduktion inte uteslutas att det kan ha skett en medicinpåverkan, men de förändringar som noterats vid obduktionerna gör att det är mycket osannolikt att dödsfallen hade med Bravecto att göra. Det har även funnits diskussioner angående säkerhet vid medicinering av dräktiga tikar, men inte heller i det fallet finns rapporterade fall där det gick att bevisa att Bravecto låg bakom några biverkningar.
All missledande information som sprids på sociala medier är en ny och oförutsägbar utmaning som kan leda till att felaktig information sprids mellan djurägare. Det är viktigt att ta reda på om informationen är vetenskaplig och faktabaserad eller om det bara är ovetenskapliga antaganden grundade på rykten. Du som djurägare måste lita på fakta och ha förtroende för myndigheternas beslut om godkännande och uppföljande genomgångar.